Ajatusjooga osana ajankuvaamme ja arkeamme

Ajatusjoogan yhtenä tarkoituksena on auttaa realistisella ja rakentavalla tavalla havainnoimaan, tarkastelemaan ja tutkimaan ajankuvaa eli meitä ympäröivää todellisuuttamme. Kun alamme ymmärtää vastuumme osana ajankuvaa, ajatusjooga tukee meitä arjen keskellä.  

Ensin lyhyesti esittelen sinulle Via-Akatemiassa opetettavan ajatusjoogamenetelmän, joka sisältyy Kirjeopisto Vian rajajoogankurssiin.  

Via-Akatemian opettama ajatusjooga on rajajoogamenetelmä. Rajajooga on joogamuoto, jossa työskennellään mielen tasolla: sen tavoitteena on poistaa mielen luomat esteet ja verhot Todellisuuden havaitsemisen tieltä niin, että tajunnallinen yhdistyminen Todelliseen Itseen voi tapahtua. Todellinen Itse on Ikuinen Itse. 

Ajatusjoogassa muutosvoimana on looginen positiivinen ajattelutaito ja sen myötä tapahtuva luonteen jalostaminen. Ajatusten harjoittaminen ja luonteen jalostaminen ovat keinoja tajunnallisen yhteyden eli Ykseyden saavuttamiseksi. Kokonaisvaltaisesti jalo ihminen kykenee herkemmin avautumaan itseään suuremmalle Todellisuudelle ja päästä pysyvään Ikuisen Itsen yhteyteen.  

Kokemamme aika ja ajankuva haastavat meitä tutkimaan ja tulkitsemaan ympäröivää todellisuuttamme ja sen eri ilmiöitä. Tämä on ihmismielelle uusi tilanne, sillä nykyään kohtaamme monen tasoista informaatiota silmänräpäyksessä, halusimmepa sitä tai emme.  Olemme kaikki mukana siinä, mitä nyt ajankuvassamme tapahtuu. Emme voi enää jatkaa todellisuuspakoisuutta mielikuvitelmiin tai sulkemalla silmämme ja korvamme. Jokaisen meistä on aika avoimesti, rehellisesti ja realistisesti kohdata itsemme, toistemme ja ympäristömme tila. On aika aktiivisella tavalla ja yhdessä osallistua todellisuutemme rakentamiseen ja luoda todellisuuttamme eheyttä ja hyvää vahvistavalla tavalla.  

Todellisuutemme vyöryy nyt vasten kasvojamme valtaisalla voimalla. Ja siksi eittämättä olemme mukana ainutlaatuisessa muutoksen virrassa. Tarvitsemme nyt entistä enemmän terävää erottelukykyä. Erottelukykyyn kuuluu olennaisena tutkiminen ja tarkastelu, mistä todellisuuden lähteestä saamamme informaatio on peräisin. On myös tutkittava sitä, onko saamamme informaatio vielä relevanttia ja missä kohtaa on aika nostaa esiin uudenlaista ajattelua. 

Tässä meitä auttaa opiskelemamme tieto, korkea intuitiivinen tajuaminen sekä korkealle kehittyneet äly ja järki. Myös olemuksemme positiivisuuden aste toimii tajunnassamme ikään kuin linssinä, jonka avulla voimme nähdä ja ymmärtää ajankuvan syvällisempiä merkityksiä. Ajatusjoogamenetelmässä positiivisuudella tarkoitetaan korkeaa tajunnallista tilaa, jonka tärkeitä ilmentymiä ovat lähimmäisen kunnioittaminen ja rakkaus. Ne toimivat rakentavina voimina luomassamme todellisuudessa. Ne rakentavat myös meitä itseämme! 

Miten ajatusjoogamenetelmä auttaa kohtaamaan aikamme muutosvirran? Ajatusjoogamenetelmän avulla opittava tärkeä taito on looginen positiivinen ajattelutaito, ja se auttaa todellisuuksien havaitsemisprosesseissa. Todellisuuttamme on kaikki se, mitä kohtaamme tietoisesti tai tiedostamattamme, kuten sisäinen maailmamme tunteineen ja ajatuksineen, ihmissuhteet, uutisvirta, erilaiset ilmiöt… näkyvä ja näkymätön, aine ja energia. 

Loogisen positiivisen ajattelutaidon avulla osaamme havainnoida todellisuuttamme sekä loogisuuteen kykenevän älyn että rakkauden ja kunnioituksen sisältävän positiivisuuden kautta. Nämä ovat ajatusjoogaharjoittajan apuna, kun hän tarkastelee maailman ilmiöitä ollen itsekin osa niitä. Se ei tarkoita sitä, ettemmekö loogisina ja positiivisina kokisi tai havainnoisi negatiivisuutta. Tärkeää on ymmärtää, mikä voima mieltämme ja todellisuuden havaitsemisprosessiamme ensisijaisesti johtaa. Älyn ja rakkauden liitossa olkaamme Hyvyyden lähettiläitä ja lyhtyjä toisillemme! 

© Elina Kakko, Via-Akatemia