Via-Akatemian säätiön sr säännöt

VIA-AKATEMIAN SÄÄTIÖ SR -NIMISEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT


Säätiön nimi ja kotipaikka
1 § Säätiön nimi on Via Akatemian säätiö sr (The Registered Foundation Via Academy sr) ja sen kotipaikka Savonlinna.

Tarkoitus
2 § Kirjeopisto Via (The Correspondence School Via) ja Via ry (The Registered Association Via) ovat perustaneet Via-Akatemian säätiö -nimisen säätiön 3.12.1994. Kirjeopisto Vian liikenimi Kirjeopisto Via ja sen oppimateriaalit tekijänoikeuksineen ja arkistoineen sekä tavaramerkit (rekisterinumerot 135076 ja 135959) ovat siirtyneet Via-Akatemian säätiö sr:n omistukseen 1.1.2015.

Säätiön tarkoituksena on järjestää ja kehittää Kirjeopisto Vian rajajoogan (The Raja Yoga of the Correspondence School Via) perus- ja jatko-opetusta ja ohjaajakoulutusta. Säätiö järjestää ja tuottaa myös muuta koulutusta, tutkimusta ja toimintaa, joka tukee T.E. Matilaisen ja M. Salosen kehittämään loogiseen positiiviseen ajattelutaitoon pohjautuvan rajajoogan, Kirjeopisto Vian rajajoogan sovellustyötä. Kirjeopisto Vian rajajoogaa kutsutaan nykyisin myös ajatusjoogaksi (Thought Yoga).

Säätiö järjestää avointa yliopisto-opetusta ja muuta säätiön toimintaa välittömästi palvelevaa opetus- ja kurssitoimintaa sekä yleisötilaisuuksia. Säätiö toimii tarvittaessa yhteistyössä muiden koulutusta järjestävien tahojen kanssa, joita ovat mm. yliopistot, kesäyliopistot ja kansalaisopistot.

Koulutuksen rinnalla säätiö suorittaa ja tukee tutkimus-, sovellus- ja kehittämistoimintaa sekä huolehtii toimialallaan kansallisesta ja kansainvälisestä yhteydenpidosta.

Säätiö voi harjoittaa sen toimintaa välittömästi palvelevaa julkaisu- ja kustannustoimintaa.

Tarkoituksen toteuttaminen
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Via Akatemiaa (Via Academy). Kirjeopisto Vian siirryttyä säätiön omistukseen, säätiö ylläpitää myös Kirjeopisto Viaa.

Via Akatemian tehtävät hoidetaan pääsääntöisesti talkootyönä. Sen palveluksessa voi olla pysyvää ja tilapäistä henkilökuntaa.

Säädepääoma
4 § Säätiön peruspääoma on 10.000 markkaa ja Kerimäen kunnassa sijaitseva Kaukalinna-niminen kiinteistö, rekisterinumero 19:25 sekä “Ajatuksen Tie” -niminen veistos.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin säätiölain sallimalla tavalla.
Säätiö voi harjoittaa opiskelijoita varten ravitsemis- ja majoitustoimintaa.

Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla.

Säätiöllä voi olla erityisrahastoja.

Hallitus
5 § Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu enintään kymmenen ja vähintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä.

Via Akatemian rehtori on hallituksen jäsen ja toimii hallituksen puheenjohtajana. Via ry:n puheenjohtaja on hallituksen jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kunkin toimikauden ensimmäisessä kokouksessa.

Hallituksen kokous
6 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet hallituksen kaikista jäsenistä.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan todistettavalla tavalla kirjallisesti tai sähköpostitse kullekin jäsenelle vähintään viisi päivää ennen kokousta. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen.

Hallituksen jäsenten palkkiot
7 § Hallituksen jäsenille saadaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kohtuullinen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Vuosikokous
8 § Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin vuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Vuosikokouksessa on:
1) käsiteltävä ja hyväksyttävä hallituksen tilinpäätös ja toimintakertomus
2) päätettävä talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta kulumassa olevalle vuodelle
3) määrättävä kokouspalkkion suuruus sekä
4) valittava tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan kuluvan vuoden kirjanpitoa ja hallintoa
5) valittava hallituksen jäsenet

Säätiön nimen kirjoittaminen
9 § Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen oikeuttama muu hallituksen jäsen tai toimihenkilö yksin.

Tilikausi ja tilintarkastus
10 § Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta edellisenä vuonna on annettava huhtikuun aikana tilintarkastajalle, jonka on annettava kertomuksensa toukokuun kuluessa.
Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

Vuosiselvitysten ja ilmoitusten tekeminen Patenttija rekisterihallitukselle
11 § Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava Patentti- ja
rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenen ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen
12 § Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan säätiön hallituksen tulee etsiä sopivin ja pätevin henkilö tai organisaatio T.E. Matilaisen ja M. Salosen kehittämän Kirjeopisto Vian rajajoogamenetelmän opetuksen ja ohjaajakoulutuksen jatkuvuuden turvaamiseen ja oppimateriaalien, tekijänoikeuksien, arkiston ja tavaramerkkien (rekisterinumerot 135076 ja 135959) säilyttämisen varmistamiseen.

Via ry lahjoitti Via-Akatemian säätiö sr:n perustamispääomaksi kunnostamansa Kaukalinnan kiinteistön, joka on Kerimäen puukirkon alkuperäinen 1853 valmistunut kappalaisen pappila. Kaukalinnan puutarhassa on Risto Jurvakaisen tekemä ja Via-Akatemian säätiö sr:lle lahjoittama veistos Ajatuksen Tie.