Via ry:n säännöt

Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Via ry ja sen kotipaikka on Savonlinna.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Via ry:n tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Kirjeopisto Vian kehittämää ja opettamaa rajajoogaa, jota nimitetään nykyisin myös ajatusjoogaksi sekä järjestää rajajoogan ohjaukseen soveltuville jäsenilleen mahdollisuuksia kehittyä rajajoogan ohjaustaidoissa.

Via ry tukee jäsentensä henkistä kehitystä, joka tapahtuu Kirjeopisto Vian kehittämän ja opettaman rajajoogan, loogisen positiivisen ajattelun ja sen käytäntöön soveltamisen avulla. Tavoitteena on Via ry:n jäsenten luonteen jalostuminen, harmoniset ihmissuhteet ja tietoinen yhteys Jumalaan. Pyrkimyksenä on, että jäsenet oppivat tuntemaan todellista sisäistä Itseään ja kehittyvät omassa elämäntehtävässään.

Via ry edistää omalta osaltaan Suomen ja ihmiskunnan henkistä kehitystä pyrkimyksenä ihmisten keskinäinen sekä ihmisen ja luonnon välinen kunnioitus, rauha ja rakkaus.

Kirjeopisto Via ja Via ry ovat perustaneet Via-Akatemian säätiön, joka ylläpitää Via-Akatemiaa. Kirjeopisto Via on siirtynyt Via-Akatemian säätiön omistukseen. Via ry toimii yhdyssiteenä Kirjeopisto Vian ja Via-Akatemian toimintapiiriin kuuluvien opiskelijoiden keskuudessa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Via ry – organisoi tehtävänsä ja talkootyönsä siten, että ne antavat mahdollisuuksia uusien taitojen oppimiseen ja henkiseen uudistumiseen – järjestää voittoa tavoittelematta meditaatio-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä sekä messu-, kulttuuri- ja juhlatapahtumia – julkaisee jäsenlehteä – harjoittaa alaansa välittömästi liittyvää kustannus- ja julkaisutoimintaa – myöntää apurahoja ja stipendejä – tekee yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi Via ry voi – ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja – omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä osakkeita – hankkia varoja erilaisin talkootöin, arpajaisin ja tempauksin.

3. Jäsenet Via ry:n jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy Via ry:n hallitus.

Jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai jos hän menettelyllänsä yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, voi Via ry:n hallitus hänet yhdistyksen jäsenyydestä erottaa.

4. Jäsenmaksu Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vähintään 10 ja enintään 30 Kirjeopisto Vian aktiivisista jatko-opiskelijoista valittua jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään yksi tulee valita Kirjeopisto Vian rajajoogan opettajien keskuudesta.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat henkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus päättää kokousajasta ja -tavasta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheen johtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Via ry:n hallitus voi valita avukseen työryhmiä, joiden kokoonpanon ja tehtävät hallitus määrää. Hallitus voi palkata tarvitsemiaan työntekijöitä.

Via ry:n yhteyteen voivat jäsenet muodostaa hallituksen ohjeiden mukaan rekisteröimättömiä paikallisosastoja, joiden toiminnan tulee olla harmoniassa yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan kanssa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja sekä hallituksen Kirjeopisto Vian rajajoogan opettajajäsen kukin erikseen.

7. Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Via ry:n kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettaviksi yhdistyksen sisäistä toimintaa järjestäviä muita säännöksiä.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen jäsenlehdessä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. kokouksen avaus 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. valitaan hallituksen jäsenet 9. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttanen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen, Kirjeopisto Vian rajajoogan tunnetuksi tekemisen edistämiseen Via-Akatemian säätiön kautta. Varojen käytöstä päätetään yhdistyksen viimeisessä kokouksessa. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.