Otteita ohjelmasta

Otteita vuonna 1955 julkaistusta Kirjeopisto Vian ohjelmasta

Kirjeopisto Vian perusti Savonlinnassa v. 1955 Tyyne Eliina Matilainen (1911-1989) yhdessä työtoverinsa Mirja Salosen (1925-2002) kanssa.

”Opiston tarkoituksena on kirjeenvaihdon avulla opettaa itämaiseen elämänfilosofiaan kuuluvaa korkeimman asteen jooga-järjestelmää, raja-joogaa, joka on saatettu länsimaiselle mentaliteetille sopivaksi menetelmäksi.” ”Opistomme opettaa oppilailleen ajatusmekaniikkaa ja ajatusten harjoittamista koskevia lakeja, joiden tuntemisen kautta kukin oppilaamme voi – tietenkin omista ponnistuksistaan riippuen – saattaa jumalallisen (positiivisen) puolensa itsessään hallitsemaan ja alemman (negatiivisen) luontonsa vähitellen talttumaan.”

”Käydäkseen keskitietä idän ja lännen opetusten välillä Kirjeopisto Via on kehittänyt oman jooga-järjestelmänsä sellaiseksi, että siihen itämaisen aineksen ohella sisältyy kristinuskon perustajan Jeesus Kristuksen jokapäiväistä elämää varten soveltama filosofia, johon olemme saaneet perehtyä hänen opetuksissaan. Hänen ohjeensa ja opetuksensa on sisällytetty ohjelmaamme siten, että kukin oppilas menetelmämme avulla voi löytää itsessään olevan Kristuksen niin, että hänen jokapäiväinen elämänsä vähitellen muuttuu harmoniseksi ja jaloksi. Tämä merkitsee sitä, että hän pystyy omassa jokapäiväisessä elämässään noudattamaan niitä arvokkaita siveellisiä ohjeita, joita Jeesus Kristus, Gautama Buddha ja monet muut ihmiskunnan korkeimmista opettajista ovat antaneet.”

”Jooga-menetelmämme avulla johdatamme opiskelijamme entistä paremmin tuntemaan todellista itseään – omaa henkistä rakennettaan ja itsessään piileviä jumalallisia (positiivisia, luovia) voimia – sekä pääsemään tietoiseen yhteyteen jumalallisen puolensa kanssa ja siten löytämään oman sisäisen Mestarinsa = korkeamman Minänsä.”

”Haluamme myös mainita, että opiskelijoistamme tulee sisäisesti tasapainoisia ja elämänmyönteisiä ihmisiä. Ja lopuksi – luonteen jalostaminen kirkastaa vähitellen opiskelijan tajuntaa tehden sen entistä vastaanottavammaksi korkeimmalle viisaudelle. Tämä merkitsee sitä, että hänessä alkaa yhä enemmän ja enemmän kehittyä intuitiivinen vaisto (=henkinen selvänäkö), joka tekee hänelle mahdolliseksi entistä paremmin ymmärtää myös lähimmäisiään sekä auttaa heitäkin tulemaan sopusointuisiksi ja onnellisiksi.”

”Opistomme pääperiaatteisiin kuuluu uskonnollisten vakaumuksien sekä erilaisten maailmankatsomusten kunnioittaminen ja arvossapitäminen. Siksi haluamme saattaa opetuksemme sopusointuun kunkin opiskelijan oman elämänkatsomuksen kanssa. Olemme liittäneet ilmoittautumislomakkeeseen tätä koskevan kysymyksen, johon toivomme oppilaidemme, mikäli mahdollista, vastaavan.”

”Kirjeopistomme haluaa sen Tien, jolle se pyrkijän ohjaa, muodostuvan yhdyssiteeksi eri Teiden välillä. Sen takia se tahtoo kunnioittaa, ja jos mahdollista, lähentää toisiinsa ennestään olemassaolevia Teitä toivoen myös oppilaidensa tekevän samoin.”

T. E. Matilainen M. Salonen

SANASTOA

JoogaPatanjali, eräs joogan huomattavista tuntijoista ja uranuurtajista, määrittelee joogan ajatuselämän muodostelmien voittamiseksi. Joogassa erotetaan eri asteita. Asteen korkeuden ratkaisee se, mihin joogassa kiinnitetään päähuomio. Korkeimman asteen joogassa (raja-joogassa) on pääpaino henkisellä ja alimman asteen joogassa (hatha-joogassa) fyysisellä puolella.

Raja-jooga= kuninkaallinen jooga = korkeimman asteen joogajärjestelmä, jonka tavoitteena on mielen hallinta ja korkeampaan Minään yhtyminen ajatusten harjoittamisen, säätelyn ja keskittämisen kautta.

Kirjeopisto Vian raja-joogajohtaa ajatusten hallinnan ja niiden oikeaan ohjaamisen avulla tapahtuvan luonteen jalostumisen kautta tietoiseen jumalyhteyteen.

Looginen positiivinen ajattelu= Kirjeopisto Vian raja-joogamenetelmä, joka tarkoittaa muodoltaan ja sisällöltään positiivisten lauseiden (mantrojen/kaavojen) käyttöä raja-joogan harjoittamisessa.